lki@lki.lt lki@lki.lt   EN  
   
 
LIKIT » Žodynai » Frazių žodynėlis

Žodynai » Angliškų frazių žodynėlis


Kompiuterijoje dažniau vartojamų angliškų žodžių vertimai pateikti anglų-lietuvių k. žodyne. Čia surašyti tik ilgesnių ir ypatingesnių frazių, būdingų tik tam tikram kontekstui, lietuviški atitikmenys.

Pagrindinis angliškos frazės žodis Angliška frazė Lietuviškas frazės atitikmuo
abort user abort nutraukta naudotojo nurodymu
about
you are about
ketinate
about to
you are about to be redirected to a new internet site būsite nukreiptas į kitą interneto svetainę;
Jus nukreips į kitą interneto svetainę;
Jus ketinama nukreipti į kitą interneto svetainę
about to
the Internet site you are about to view uses an expired certificate Interneto svetainės, kurią ketinate aplankyti, liudijimas negalioja
about to
the line is about to disconnect in preparation for callback linija bus atjungta, nes ruošiamasi atgaliniam skambinimui
about to
this apply to the files already on or about to be written to a CD tai taikoma failams (rinkmenoms), jau esantiems ar ruošiamiems įrašyti į kompaktinį diską
about to
you are about to be disconnected Jus ketinama atjungti;
Jus tuoj atjungs
above
the x value is above z
x reikšmė yra didesnė už z;
x reikšmė viršyja z
accept I accept with the terms in the license agreement sutinku su licencijos sąlygomis
access access denied on file ... neleidžiama kreiptis į failą (rinkmeną)...
add
add line numbering
sunumeruoti eilutes
again
please try again  prašom pakartoti
alias
the command kom-param is allias for kom param
komanda kom-param yra ta pati, kaip ir kom param
alias
Clark Kent, alias Superman Klarkas Kentas, dar žinomas kaip Supermenas
already x already exists toks x jau yra
am pm use 12 hour AM/PM format laiką rodyti 12 val. formatu
Pastaba. Ši nuostata netinka lietuvių kalbai
anyway delete anyway? file x is read only. Delete anyway? ar vis tiek pašalinti? failas (rinkmena) x skirtas tik skaityti. Ar jį vis tiek pašalinti?
anyway close anyway? ar vis tiek užverti (uždaryti)?
appear
this message does not appear to be from you
nepanašu, kad šis laiškas būtų Jūsų
apply
apply filter
filtruoti
as
save as GIF
įrašyti GIF formatu
as is as is toks, koks yra
as you as you type kai renkamas (tekstas)
ascii ASCII mode;
transfer the following files in ASCII mode
tekstinis siuntimas;
persiųsti failus (rinkmenas) tekstiniu būdu
ask ask me if I want ... paklausti, ar ...
associate no program associated with ... nėra programų, susietų su ...
assume
this program assumes that...
ši programa laiko, kad...
automatically Password Manager automatically fills in your user name and password fields
slaptažodžių tvarkytuvė pati užpildo
registracijos vardo bei slaptažodžio laukus
available data are not available nėra duomenų
available space available on disk diske yra laisvos vietos
back
back to top į pradžią, į viršų
background download in background parsiųsti fonu (antruoju planu)
below
x value is below z
x reikšmė yra mažesnė už z
between between ... and ... nuo ... iki ...
bookmark
bookmark this page
įrašyti šio tinklalapio adresą [į adresyną]
by sort by name rikiuoti pagal vardus
call connect call kvietimas ryšiui
cannot you cannot copy a file to itself negalima kopijuoti failo (rinkmenos) į jį patį
cannot you cannot copy, move, etc. you cannot copy (move) directory to its own subdirectory negalima kopijuoti, perkelti ir t. t. negalima kopijuoti (perkelti) katalogo į jo paties pakatalogį
capitalize capitalize first letter of every sentence    kiekvieną sakinį pradėti didžiąja raide
capitalize
capitalize names of days
Savaitės dienas rašyti iš didžiųjų raidžių.
Pastaba. Ši nuostata netinka lietuvių kalbai.
carrier
please enter the international carrier code for this location. prašom surinkti šios vietovės tarptautinio ryšio kodą
case case sensitive skiriamos didžiosios ir mažosios raidės;
skirti didžiąsias ir mažąsias raides
case
letters in passwords must be typed using the correct case slaptažodžiuose didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis
case
case sensitive skirti ABC nuo abc
century show century in date (20xx) rodyti keturis metų skaitmenis (20xx)
change
at each change
kiekvieną kartą keičiant;
kiekvieną kartą pakeitus
compatible IBM compatible IBM dermės
confirm
confirm deletion
ar tikrai pašalinti
conflicting
no devices are conflicting
visų įtaisų dermė
contact contact your ... (mail administrator) kreipkitės į ... (pašto administratorių)
contact contacts: email ... kreiptis: el paštas ...
contain containing text kuriame yra tekstas
context
executes the command in the context of the debugger
vykdo komandą derintuvės aplinkoje
copy copy a file to itself kopijuoti failą (rinkmeną) į jį patį
corrupt corrupted file sugadintas failas (rinkmena)
crc CRC error neteisinga kontrolinė suma
delay delay between retries laiko tarpas tarp kartojimų
distribution for distribution only with a new computer platinama tik kartu su nauju kompiuteriu
drag
drag the split bar left or right
patraukti polangių skirtuką į kairę arba dešinę
dump
dump stack to window
kopijuoti dėklą į langą
during during the previous days pastarosiomis dienomis
edit edit color (point)
keisti spalvą (tašką)
parinkti spalvą (tašką)
edit
edit connection
taisyti ryšio aprašą
edit enter file name to edit surinkite redaguosimo failo (rinkmenos) vardą
encounter an integer divide by zero was encountered at address … sveikųjų skaičių dalyba iš nulio įvyko adresu …
enough not enough memory trūksta atminties
error disk read error disko skaitymo klaida
error error executing program programos vykdymo klaida
every every 2 days kas dvi dienas
expected
error: variable expected
klaida: čia turėtų būti kintamasis
fail connect failed nepavyko užmegzti ryšio
fail command x failed nepavyko komanda x
file
please file a bug
prašom užregistruoti klaidą
find
repeat the last find
kartoti paskutinę paiešką
fine
fine dots
smulkūs taškeliai
fresh
please insert a fresh sheet of paper prašom įdėti švarų popieriaus lapą
full disk is full diskas užpildytas
full full time connection nuolatinis ryšys
full
play in full
groti visu garsu
get get directory atverti katalogą
go down
server have gone down
serveris nebeveikia
grant
grant operator status suteikti operatoriaus statusą {IRC Chat}
have have disk įdėkite diską
help
help about help kaip naudotis žinynu
help help on help kaip naudotis žinynu
hide hide spelling errors nerodyti rašybos klaidų
host
host not responding
serveris neatsako
host
host timed out
baigėsi [atsako iš serverio] laukimo laikas
if if necessary jei reikia
ignore
ignore local addresses
praleisti vietinius adresus
ignore
ignore double spaces du tarpus keisti vienu
include
 to see what's included in a component, click Details. spustelėję „Išsamiai“, pamatysite, iš ko sudarytas komponentas
include
this set of  characters include letters A-Z, and digits 0-9
šis rašmenų rinkinys – tai raidės A–Z ir skaitmenys 0–9
include
characters which are not allowed include ~ ! @. neleistimi rašmenys yra šie:  ~ ! @
information
for your information (FYI)
jūsų žiniai
initials
Correct TWo INitial CApitals    Taisyti DVi PIrmąsias DIdžiąsias raides
inoffensive
inoffensive jargon
neužgaulus žargonas
install
install user
užregistruoti naudotoją (vartotoją)
insufficient
insufficient memory
nepakanka atmintinės
introduce introduce text parodyti tekstą
island island pavienis (Lotus Notes)
item no item selected nieko nepažymėta;
nieko neatrinkta
keep
keep lines together
neišskirti eilučių;
laikyti eilutes kartu
last last modified 2003.03.31
paskutiniai keitimai 2003-03-31
link
please visit this link for more information
jei norite gauti daugiau informacijos, aplankykite šią svetainę
locate
locate file
rasti failą (rinkmeną)
long distance
long-distance call tarpmiestinis (arba tarptautinis) skambutis
loose connection has been lost ryšys nutrūko
mail mail as attachment siųsti kaip priedą;
siųsti priedu
manually to assign resources manually
jei išteklius norite priskirti patys
mark mark as read pažymėti, kad skaitytas (pvz., laiškas)
match no matches found atitikmenų nerasta
max max. 999 allowed didžiausias 999
me
ask me if I want ... paklausti, ar ...
mode mouse selection mode žymėjimas pele
more for more information see ... žr. dar ...
more
one or more     
bent vienas;
vienas ar keli 
My My computer kompiuteris;
šis kompiuteris
(MS Windows)
My My documents dokumentai
(MS Windows)
name senders name siuntėjas
no
no fonts installed
nėra įdiegtų šriftų
no no item selected nieko neatrinkta (nepažymėta)
no no label be etiketės
no no matches found atitikčių nerasta
nothing nothing found nieko nerasta
no no proofing netikrinti;
netikrinama
occure
error occured
[įvyko] klaida
of
page 1 of 15
1 psl. (iš 15)
offensive
offensive jargon
užgaulus žargonas;
grubus žargonas
only file x is READ ONLY failas (rinkmena) x skirtas TIK SKAITYTI
out out of memory, paper ... trūksta atmintinės, popieriaus ...
out out of range nepatenka į rėžius
out
number out of range skaičius nepatenka į intervalą
own you cannot copy (move) directory to its own subdirectory negalima kopijuoti (perkelti) katalogo į jo paties pakatalogį
paper
override the size of page to use

nepaisyti nurodyto lapo dydžio
patch patch failed pataisyti nepavyko
patch x successfully patched x sėkmingai pataisyta
per
per page
vienam puslapiui
permanently
this record will be permanently deleted
šis įrašas bus negrįžtamai pašalintas
play
play a sound
įspėti (pranešti) garsu
playing
while playing ... leidžiant ...
please please wait prašom palaukti
premature premature end of file priešlaikinė failo (rinkmenos) pabaiga
press x pressed paspaustas [mygtukas] x
pretty print
displays program text in pretty print mode
parodo sulygiuotą (su įtraukomis) programos tekstą
print the file to be printed spausdinsimas failas ( rinkmena)
probably disk probably full greičiausiai diskas užpildytas
probably probably remote transfer failed – probably not supported by server gal tolimasis perdavimas nepavyko – gal serveris neturi priemonių jam atlikti
profile
save profile data
įrašyti laikų matavimo rezultatus
progress is currently in progress vykdoma
progress command in progress vykdoma komanda
progress
reading in progress
skaitoma
queue queued mail išsiuntimui paruošti laiškai
ready
printer is ready
spausdintuvas paruoštas
really do you really want to ... ar tikrai norite ...
release
the book was released in January 2007
knyga buvo išleista 2007 m. sausio mėn.
release
key must be pressed and then released
klavišą reikia paspausti, po to atleisti
remote remote copy tolimasis kopijavimas
remove please remove the write protection prašom panaikinti draudimą įrašyti
replace replace text as you type keisti renkant
required password required reikia slaptažodžio
resize
resize columns
pakeisti stulpelių plotį
resolution
conflict resolution
konfliktų šalinimas
result
result of expression must be an object
reiškinio reikšmė turi būti objektas
revert
do you want to revert to the saved file
ar tikrai grįžti prie į diską įrašyto failo (rinkmenos)
scratch from scratch nuo nulio
scroll
the view will be scrolled to that line
rodinys bus patrauktas iki tos eilutės
solid
solid black (white) visiškai juodas (baltas)
sorry
sorry, there was an error
deja, įvyko klaida
space space available on disk diske yra laisvos vietos
specify specify x file type nurodykite x failo (rinkmenos) tipą
specified
no points specified in this file
šiame faile (rinkmenoje) nėra aprašytų taškų
stand by
please stand by
prašom palaukti
lukterkite

stay
stay with us
būkite su mumis
start at start up paleidžiant
successful installation not successful įdiegti nepavyko
successful installation successful įdiegta sėkmingai
sure are you sure you want to remove file? ar tikrai pašalinti failą (rinkmeną)?
throw
action is taken when an exception is thrown from the debug target
veiksmas atliekamas kai išimtinė situacija atsiranda derinamoje programoje
tip
tip of the day
šios dienos patarimas
to add to list įtraukti į sąrašą
to
rows to repeat
kartotinos eilutės
to
file to print
spausdintina failas (rinkmena)
top always on top visada matomas
transfer transfer mode siuntimo veiksena
treat treat ... laikyti ...
elgtis su ...
treat treat ... like ... elgtis su ... taip, kaip su ...
turn off turn off tips nerodyti patarimų
typing typing replaces selection surinktas rašmuo pakeičia tai, kas pažymėta
under
do you want to save file under a different name
ar įrašyti failą (rinkmeną) kitu vardu
unnumbered
insert unnumbered entry
įterpti elementą be numerio
unrecognized
unrecognized filter
nežinomas filtras
up up one level paaukštinti vienu lygiu
use in use (dabar) naudojamas
use file in use failą (rinkmeną) yra atvėrusi kita programa
failas (rinkmena) užimtas
use use last setting imti (imkite) paskiausią nuostatą
use
use different name
parinkti (parinkite) kitą vardą
use
use another disk
įdėti (įdėkite) kitą diską
valid
not a valid install package
netinkamas diegimo paketas
valid
server certificate not yet valid
serverio liudijimas dar negalioja
validate
error trying to validate certificate
klaida bandant patikrinti liudijimą
viewer viewer for F3 žiūryklė, iškviečiama su F3
wait waiting for server laukiama serverio atsakymo
want do you really want to... ar tikrai norite...
whole whole words only tik ištisi žodžiai
wish do you wish to (overwrite) ar (pakeisti)
voiced
grant voiced status
suteikti žodį {IRC Chat}
voiced
revoke voiced status
atimti žodį {IRC Chat}
wrong wrong ne tas

Tinklalapis atnaujintas 2010 m. spalio 13 d. 

 
   
 
© 2001–2014 Lietuvių kalbos institutas
Atnaujinta 2010-02-25